In de lopende CAO staat beschreven dat jaarlijks per 1 januari volgens een vastgestelde formule een salarisverhoging wordt gegeven. De formule bestaat uit drie onderdelen, namelijk de consumentenprijsindex, de index omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling.
De percentages van deze drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie en dat resulteert in het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.
Een mooie afspraak volgens werkgevers, omdat deze rekenmethode ook rekening houdt met het succes van bedrijven. Maar naar nu blijkt levert het ook een knelpunt op.
CAO-loonsverhoging nog steeds niet definitief

Knelpunt
Omdat in onze CAO helder is geformuleerd hoe de drie percentages worden samengesteld kunnen we nog altijd niet definitief melden wat de CAO-verhoging per januari van dit jaar exact moet zijn.
De onzekerheden rond omzetten in de non-food, door de corona-crisis, zorgen ervoor dat het CBS tot heden nog niet in staat is om een definitief percentage af te geven voor de index omzetontwikkeling detailhandel non-food.
Daardoor hebben wij de afgelopen drie maanden helaas moeten uitleggen dat wij de uitkomst van de loonontwikkeling pas definitief kunnen delen als deze index definitief is. Het percentage kan immers nog steeds wijzigen. En dat is voor alle bedrijven, werknemers, boekhouders, accountantskantoren natuurlijk lastig.
Want dit betekent dat werknemers nu al drie maanden wachten op de salarisverhoging en dat werkgevers nu al drie maandsalarissen moeten corrigeren.
Iets wat wij met CAO-verhogingen altijd trachten te voorkomen.

Onwenselijke situatie
Naar de stand van de percentages in november lag de salarisverhoging bijvoorbeeld op 2,3 % en nu, met de langdurige lockdown vanaf half december, ligt het voorlopige percentage per
1 april 2021 op 1,55%. Maar de kern is dat niemand ons kan vertellen wanneer de laatste index definitief wordt.
Het kan dus ook tot in de zomer duren. En dat is een zeer onwenselijke situatie, hetgeen ook door sociale partners besproken is tijdens de recente CAO-onderhandelingen.

Voor een toekomstige CAO lossen we dit knelpunt op door het maken van de afspraak over het moment waarop de CBS-cijfers genomen dienen te worden. Ook als deze nog niet definitief zijn. Omdat de huidige cao nog loopt tot 1 juli 2021 is die ruimte er nu niet. Ondertussen zijn wij op het punt aangekomen dat zowel werknemers als de werkgevers hierover meer duidelijkheid willen.

Wat te doen?
Als werkgever kunt u wachten totdat het percentage definitief is. Maar om een voorlopig einde te maken aan het wachten en meer duidelijkheid te geven, kan ook de volgende route
worden gevolgd.
Sociale partners hebben erover gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat het percentage voor de loonsverhoging per 1 april 2021 staat op 1,55%.
Als werkgever kunt u op deze basis de salarissen per 1 januari 2021 met een percentage van 1,55% verhogen. Doe dit dan expliciet onder verwijzing naar artikel 6 lid 9!
Dit artikel maakt het mogelijk om een eerder gegeven loonsverhoging te verreken met het uiteindelijk definitieve percentage.

Laatste check
Zodra het percentage van de salarisaanpassing definitief is, wordt dit bekend gemaakt door sociale partners en melden wij u dat. U controleert dan of dit percentage afwijkt van de door
u eventueel doorgevoerde salarisverhoging.
Als het definitieve percentage 1,55% blijft of wordt, dan bent u klaar.
Wordt het definitieve percentage hoger dan moet u het verschil op dat moment vanaf 1 januari tot 1 juli van dit jaar nog verrekenen.

Sociale partners hebben in ieder geval besloten dat de loontabellen vanaf 1 juli met 1,55% stijging in de CAO worden
opgenomen. De nieuwe CAO wordt, net als de huidige, ook algemeenverbindend verklaard zodat deze norm net als nu voor alle werkgevers geldt.

Het is verre van ideaal, maar deze route biedt in ieder geval iets meer duidelijkheid.