Vanaf 1 maart 2020 start de meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en zzp’ers zoals vastgelegd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU).
Buitenlandse werknemers hebben daardoor recht op bepaalde arbeidsvoorwaarden die gelden voor in Nederland wonende werknemers. De Inspectie SZW
controleert naleving hiervan.

Meldingsplicht voor wie?
De nieuwe meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en zzp’ers is voor jou van belang als je wel eens gebruik maakt van in het buitenland gevestigde uitzendbureaus, bedrijven of zelfstandigen.
Het gaat om werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden verrichten.
Deze zogenoemde buitenlandse dienstverrichters moeten dit vanaf 1 maart 2020 melden bij de SVB. Dit kan online.

Welke arbeidsvoorwaarden?
Ondanks dat de wetgeving van het land van herkomst nog van toepassing is, moet de dienstverrichter voldoen aan bepaalde Nederlandse arbeidswetten, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Werkt de buitenlandse werknemer in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van
toepassing is (zoals in onze branche), dan gelden bovendien de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

Klik voor meer informatie.