Legalisatieproces CITES en NPMB

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) afdeling vergunningen en handhaving schrijft formeel aan de NPMB:
“De handel in ivoor in de Europese Unie (EU) is streng gereguleerd via de EU-verordeningen inzake de handel in wilde dieren en planten.
De EU-lidstaten hebben de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat het commercieel gebruik van ivoor in de EU strikt gecontroleerd en gereguleerd wordt, in overeenstemming met CITES-resolutie 10.10 (Rev. CoP17) en Verordening (EG) nr. 338/97.
Voor aanvragen voor vergunningen voor handel binnen de EU en rechtmatigheid van handel in “bewerkte specimens” is daarom toezicht nodig.
Eind 2020 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) contact gezocht met de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB), naar aanleiding van een inspectie bij een aantal muziekwinkels met piano’s en vleugels.
Onze branche heeft aangegeven zich niet bewust te zijn geweest van de CITES wet- en regelgeving. Er is geconstateerd door zowel de branche zelf als door RvO dat er onregelmatigheden zijn met betrekking tot het legale bezit van antieke en niet-antieke piano’s en losse stukken met ivoor.
Dit zijn serieuze overtredingen van de Wet natuurbescherming.”

Uitstel tot 1 januari 2022

Het legalisatievoorstel van de RvO is:
De branche dient vóór 1 januari 2022:
– een inventarisatie te maken van de hoeveelheid pre-conventie gevallen en ervoor zorg te dragen dat aanvragen voor EU-certificaten ingediend zijn.
– ervoor zorg te dragen dat er voor antieke instrumenten deskundigenverklaringen aanwezig zijn, die op elk moment getoond kunnen worden aan de toezichthouder.
– in kaart te brengen óf en hoeveel losse plaatjes met ivoor er aanwezig zijn.
Er is gekozen voor 1 januari 2022, wegens de aankomende nieuwe EU-regelgeving.
Onrechtmatigheden die zich na 1 januari 2022 voordoen zullen niet onder deze afspraak vallen.

Uitstel tot 1 maart 2022

In ons antwoord op het voorstel van de RvO hebben we laten weten de voorgestelde termijn te kort te vinden om te komen tot overeenstemming over hoe de voorschriften nageleefd kunnen worden.
Zorgvuldigheid moet boven snelheid gaan!
Wij schrijven: “Het meewegen van alle aspecten over de uitwerking, de rechtszekerheid van de betreffende ondernemers en eigenaren als ook de inzet om met een evenwichtige set van afspraken elkaar te bereiken vergt samenwerking, overleg en een verdere duiding van de invulling van voorschriften.”
In een recente reactie van de RvO hebben we voor de legalisatie van de handelsvoorraad uitstel gekregen tot 1 maart 2022!
We kunnen nu aan de slag met deskundigenverklaringen voor alle instrumenten met CITES-materiaal en we moeten EU-certificaten aanvragen voor instrumenten jonger dan 3 maart 1947. Doe dit in ieder geval voor alle instrumenten in je muziekwinkel!

Ook uitstel op nieuwe regelgeving
Vanwege het uitblijven van een reactie van de RvO op de nieuwe regelgeving per 19 januari 2022 stellen wij dat het verkregen uitstel ook van toepassing is op deze regels. Ons devies is nog te wachten met het aanvragen van EU-certificaten voor de instrumenten ouder dan 3 maart 1947, zoals verplicht wordt in de nieuwe verordening.
Er is nu al te veel vertraging in de ‘pijplijn’!
Meld het ons als u desondanks problemen ondervindt!

Volledige tekst “Afspraak RvO-NPMB” aanvragen

Aanvraag volledige tekst legalisatie-afspraken RvO-NPMB

U ontvangt van ons de volledig tekst met de legalisatie-afspraken RvO-NPMB. Heeft u bemerkingen of aanvullingen dan kunt u een reactie sturen naar het secretariaat van de NPMB.

Hoe verder?

Onze werkafspraken zijn de opmaat zijn naar een verdere implementatie van de aangescherpte CITES-regels die per 2022 duidelijk worden.

Het bestuur van NPMB is voornemens bij de eerstkomende CITES-conferentie een vrijstelling te doen aanvragen voor het historisch verwerkt CITES-lijst materiaal en het ivoren toetsbeleg in muziekinstrumenten, inclusief het onderhoud, herstel en of restauratie van toetsinstrumenten (voornamelijk piano’s, kerkorgels en (drukwind)harmoniums).
Het bestuur is nog bezig met de precieze formulering op te doen stellen om het vrijstellingsverzoek te kunnen indienen.

NPMB heeft initiatief getoond naar haar leden, maar ook naar de niet aangesloten muziekhandel om tot branche brede inzet te komen om de administratieve belasting, de herleidbaarheid van CITES-materialen, de informatievoorziening als ook de kwaliteit van de beoordelingen duurzaam te willen versterken.