We hebben een nieuwe CAO. De CAO loopt van 1 april 2022 tot 1 april 2023.
Sociale partners vinden deze periode passend bij de huidige economische en politieke ontwikkelingen en de nasleep van de coronacrisis. Er zijn nog te veel onzekerheden om een CAO over een langere periode te kunnen vaststellen.
De nieuwe CAO is in 2 etappes tot stand gekomen. Vorig jaar gingen de eerste onderhandelingen over het loondeel. Begin dit jaar is ook overeenstemming bereikt over de rest van de CAO.
De nieuwe CAO kent de volgende aanpassingen, toevoegingen en afspraken:

Loonsverhoging
Vorig jaar september was er al een akkoord over het vaststellen van het percentage loonsverhoging. Volgens het CAO-voorschrift, artikel 6, bestaat deze per 1 januari voor 2/3e uit een automatische koppeling met de consumenten- en prijsindex over het jaar 2021 en 1/3e van het resultaat van de onderhandelingen tussen werkgevers en CNV Vakmensen.

Loopbaanontwikkeling
Om loopbaanontwikkeling breder te stimuleren wordt artikel 23, lid 1 aangepast. Indien een werknemer op basis van een loopbaanscan een opleiding niet functie- en/of branchegericht wenst te volgen, dan heeft de werknemer recht op 3 dagen scholingsverlof. In dit geval vervalt zijn recht op artikel 22 waarin maar 2 dagen scholingsverlof vermeld staan.

Wachtdagen bij ziekte
Indien bij een werknemer sprake is van een chronische ziekte (na toetsing door de arbodienst), wordt verzuim op basis van deze ziekte uitgesloten van het inleveren van wachtdagen zoals genoemd in artikel 13 lid 1.

Protocolafspraken
Daarnaast zijn nog 3 protocolafspraken gemaakt. Daarover wordt op een later moment nog nader gesproken.

1. Uitbreiding werkingssfeer
partijen zien een verdere toename van directe (detailhandel)activiteiten vanuit toeleveranciers en groothandel gelijksoortig aan (handels)activiteiten als opgenomen in de werkingssfeer van de cao. Partijen onderzoeken gedurende de looptijd van de CAO in hoeverre deze activiteiten, wanneer deze hoofdzakelijk (indirect)betrekking hebben op de werkingssfeer van de CAO, hieronder vervat kunnen worden. Daarbij wordt meegenomen of voor dit soort bedrijven aanvullende, passend bij hun organisatie van arbeid en werkwijzen, arbeidsvoorwaarden verwoord dienen te worden. Uitgangspunt is bovendien dat werknemers er niet op achteruit gaan.

2. Wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon staat op het punt te wijzigen naar een andere systematiek, waarbij de norm 36 uur per week naast een substantiële verhoging, de kernpunten zijn. Partijen volgen de wettelijke ontwikkeling en zullen op basis daarvan besluiten hoe deze wijzigingen van invloed zijn op het huidige loongebouw en zullen zo nodig met elkaar in gesprek gaan om te bespreken of het loongebouw aanpassing behoeft.

3. Nieuw pensioencontract
Wetgeving rondom het collectieve verplichte pensioen wordt gewijzigd. Deze wijziging brengt een aantal keuzen met zich mee voor sociale partners. NPMB-VMN en CNV Vakmensen willen zich goed voorbereiden op deze keuzen en treden hiervoor in rechtstreeks overleg met het BPF Detailhandel om te kunnen bepalen of continuering van deelname aan BPF Detailhandel op voldoende draagvlak kunnen rekenen binnen de eigen achterbannen. Partijen beraden zich vervolgens op de te nemen stappen. De keuzen gaan onder andere over het wel/niet invaren van de bestaande pensioenopbouw en de inhoud van het nieuwe pensioencontract.

CAO boekje
Download hier het CAO-boekje.
CAO 2022-2023