Er is een nieuwe CAO afgesloten voor personeel werkzaam in de detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici. Deze CAO gaat in op 1 juli 2019 en loopt tot 1 juli 2021.
U kunt de volledige tekst van de CAO als pdf lezen.

Loonsverhoging
Er is voor gekozen om de lonen per 1 januari 2020 te verhogen met 2,3%. Over 2019 wordt geen structurele loonsverhoging gegeven, maar een eenmalige uitkering. Werknemers die in de maand december 2019 werkzaam zijn, ontvangen een eenmalige uitkering ter hoogte van 2,3% over het verdiende loon over de periode juli t/m december 2019.
Bij de vorige cao werd een volledig nieuw loongebouw geïntroduceerd en werkgevers zijn nog volop bezig met de invulling en uitvoering van eerder gemaakte afspraken. Daarom is nu vooral ingezet op rust en een langere looptijd. Daarnaast is nu al zoveel mogelijk voorgesorteerd op wetswijzigingen die onder andere vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op ons afkomen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Partijen komen verder overeen om de wettelijke afwijkingsmogelijkheid voor oproepcontracten over te nemen in de CAO. Concreet wordt de termijn van oproep en/of afmelding op 24 uur gehouden en hoeft een werkgever geen aanbod van een arbeidsovereenkomst op basis van het gewerkt aantal uren te doen na 12 maanden.

Ook wordt in de CAO verwoord dat de transitievergoeding – vanaf 2020 verschuldigd vanaf dag 1 – verrekend kan worden met het opleidingsbudget.

STAR-aanbeveling lage lonen
De aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (STAR) om een loonlijn in de CAO op te nemen ter hoogte van het wettelijk minimum met een maximum van 120% wordt ook overgenomen. Daarmee is er passende loonruimte om aan te sluiten bij instroom van arbeidsgehandicapten en de regelingen vanuit de overheid die daarbij van toepassing zijn.

AOW
De CAO -tekst wordt aangepast op werken na het bereiken de AOW-leeftijd. De doorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar de wettelijke bepaling, namelijk van 2 jaar naar maximaal 13 weken.

Alle arbeidscontracten eindigen standaard van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd, zoals dat nu ook al is geregeld voor onbepaalde tijd contracten. Extra vakantiedagen, opleidingsbudget en duurzame inzetbaarheid-afspraken zijn na het bereiken van de AOW-leeftijd niet meer van toepassing.

Naleving CAO
Partijen hechten grote waarde aan naleving van de CAO. Daarom wordt een eenvoudig meldsysteem opgezet, waarbij partijen melding kunnen doen over niet-naleving van de CAO door werkgevers door tussenkomst van het sociaal fonds SFDN. Het fonds zal dan namens CAO -partijen een onderzoek instellen.

Toegankelijkheid en leesbaarheid
De CAO wordt, gedurende de looptijd, toegankelijker en beter leesbaar gemaakt, door de CAO-artikelen in vragende vorm te formuleren en middels artikelen antwoord te geven op de vraag.

CAO NPMB-VMN 2019-2021