Per 1 april is onze CAO ‘verlopen’. De afgelopen maanden hebben er nieuwe onderhandelingen plaatsgevonden.
Er is een akkoord tot stand gekomen voor een jaar. De vakbond heeft ingestemd met het resultaat en inmiddels is de CAO algemeen verbindend verklaard en gepubliceerd in de Staatscourant van 14 september 2023 (publicatienr. 23073).
We hebben dus weer een nieuwe CAO met een looptijd van een jaar tot 1 april 2024.

Flexibel
Met diverse ontwikkelingen in het vooruitzicht, zoals de overgang naar een uur-beloning voor het Wettelijk Minimumloon vanaf 1 januari 2024 en strengere regels voor flexibele contracten, is het verstandig om geen langlopende overeenkomsten af te sluiten. Zo kunnen we snel inspelen op eventuele extra loonkosten als gevolg van deze veranderingen.

Reiskosten
Er is een nieuwe paragraaf opgenomen over reiskostenvergoeding. Veelal wordt die vergoeding gegeven om werknemers die wat verder van het werk wonen te ondersteunen in de kosten van het woon-werkverkeer. In het kader van de gewenste vitaliteit (gezondheid) vinden we dat werknemers die minder dan 10 kilometer van het werk wonen met de fiets zouden moeten komen.
Vandaar het voorstel dat vanaf 10 kilometer enkele reis eventuele reiskosten zullen worden vergoed.
De hoogte van de vergoeding zal het maximale fiscale vrije bedrag zijn en die ligt op dit moment op 21 cent per kilometer.

Opleidingsbudget
Verder zijn er nadere afspraken gemaakt over het opleidingsbudget. De hoogte van het jaarlijkse bedrag wordt, mede vanwege de inflatie, verhoogd met 25 euro, zodat een fulltime werknemer per jaar maximaal 225 euro opbouwt. Een parttimer bouwt dit naar rato, maar met een minimum van 55 euro per jaar.
Dit is ‘geoormerkt’ geld dat binnen het bedrijf blijft en in overleg tussen werkgever en werknemer kan worden ingezet om medewerkers op te leiden.

Uitbreiding loongebouw
Omdat er grotere winkels zijn en er leiding wordt gegeven aan een grote(re) groep werknemers of soms leiding wordt gegeven aan meerdere locaties, is er een extra loonlijn in het loongebouw. Populair gezegd plakken we aan het einde van het loongebouw volgens dezelfde systematiek er nog een extra functiegroep (extra loonschaal) tegenaan. En dat is bedoeld voor die werknemers die leiding geven aan meer dan 25 fte’s of op 3 of meer locaties.

Protocolafspraken
Tot slot hebben we nog vier protocolafspraken gemaakt.

1. Vitaliteit
We kennen nu een regeling dat oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd 80% mogen werken tegen 90% van het loon en 90% pensioenopbouw. Maar er zijn ook nog andere regelingen, zoals extra verlof vanaf bepaalde leeftijd. Wij gaan het komende jaar onderzoeken of wij de verschillende elementen die nu al in de CAO staan niet samen kunnen voegen tot een regeling voor duurzame inzetbaarheid.

2. WML
We wachten verdere ontwikkelingen af om te kijken wat we er tegen die tijd mee moeten.

3. Flexibele arbeid
De SER heeft een middellangtermijn-advies gegeven met allerlei maatregelen om flexcontracten verder te beperken. Wij verwachten de komende periode een aantal veranderingen op dit vlak. Omdat dit nog onzeker is, hebben we dit als protocolafspraak opgenomen, zodat wij, als het nodig is, in ieder geval hierover afspraken kunnen maken.

4. Vervallen protocolafspraken
Er bestonden nog een paar ‘oude’ protocolafspraken. Zoals de wens van de vakbond om een 3e ww-jaar te regelen en een afspraak rond het Bedrijfstak pensioenfonds. Op beide onderdelen gaat niets meer gebeuren en dus kunnen deze afspraken worden geschrapt. (Zie teksten in het CAO-boekje 2022-2023.)
 

Onze CAO

CAO 2023-2024