De huidige CAO voor onze branche heeft een looptijd tot 1 april jl. Nu de CAO is verlopen en er nog geen nieuwe is vastgelegd, blijven de bepalingen uit de laatste CAO van kracht. Dit komt door de zogenaamde ‘nawerking’. Uit art. 2 en 3 van de Wet AVV volgt dat de bepalingen doorwerken die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgever en de werknemers.

De CAO geldt voor de hele branche en de afspraken gelden voor alle mensen die er werken.

Dus pas je de CAO toe als deze is afgelopen? Het antwoord is ja. je blijft de CAO toepassen bij huidige werknemers want de CAO-bepalingen zijn onderdeel geworden van de individuele  arbeidsovereenkomst. Als je een werknemer aanneemt na vervaldatum van de CAO is ons advies: bied een contract aan met arbeidsvoorwaarden uit de (verlopen) CAO.

Wettelijke basis
Arbeidsvoorwaarden staan dus vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement en CAO.
Maar daarnaast hebben we in Nederland een hoop wetten die bepalen wat rechten en plichten op de werkvloer zijn. Deze gelden voor iedereen.
Hieronder staan deze wetten op een rij.

In het Burgerlijk Wetboek (BW) staan onder meer wetten over proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag.
In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat dat je recht hebt op het minimumloon en de minimumvakantiebijslag.
In de Arbeidstijdenwet staan regels over werk- en rusttijden.
In de Arbeidsomstandighedenwet staat vastgelegd hoe je werkgever voor een veilige en gezonde werkomgeving moet zorgen.
In de Wet arbeid en zorg staan een aantal verlofregelingen waar iedereen recht op hebt: denk aan zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof.
De Algemene wet gelijke behandeling is gericht op gelijke behandeling van iedereen, ongeacht bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezondheid, ras en geslacht.

CAO komt er bovenop
Een CAO verandert niets aan bovenstaande wettelijke bepalingen en verplichtingen: de arbeidsvoorwaarden in een CAO komen hier bovenop.
Hetzelfde geldt voor de afspraken in het bedrijfs- of personeelsreglement dat vaak regels bevat over ziekteverzuim, gedragscode en loonschalen.
In de arbeidsovereenkomst staat welke CAO en reglementen van toepassing zijn.