In de CAO is een jaarlijkse loonsverhoging afgesproken die op 1 januari 2024 in had moeten gaan. Die loonsverhoging wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde formule, die bestaat uit drie onderdelen. Zodra deze onderdelen definitief zijn vastgesteld door het CBS, kunnen wij ze gebruiken in de berekening. In het geval de indexen nog niet vastgesteld zijn, dan worden deze zoals bekend op 1 april van het jaar van de loonstijging vastgesteld. En dat is dit jaar voor het eerst het geval.

De drie onderdelen
De formule om de loonsverhoging te bepalen bestaat uit de volgende 3 onderdelen: de afgeleide consumentenprijsindex (CPI), de omzet detailhandel non-food en een deel onderhandeling. De percentages van deze 3 onderdelen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3. De uitkomst is dan het percentage waarmee de salarissen worden aangepast.
• De afgeleide consumentenprijsindex (CPI) is 3,0%
• De uitkomst van de onderhandeling is 6%
• De omzet detailhandel non-food is 3,5% vastgesteld per 1 april 2024
Deze 3 percentages bij elkaar opgeteld en gedeeld door 3 levert een percentage van 4,17% loonsverhoging op.

Percentage CAO-loonsverhoging 5%
CAO-partijen hebben dit jaar voor het eerst afspraken gemaakt over een minimum en maximum aan de te verwachten loonstijging.
Oorzaak is de extreem grote onzekerheid rondom de consumentenprijs en bedrijfsomzet indexaties. Mede op basis van de huidige economische en politieke omstandigheden en de stijgingen van het Wettelijk Minimumloon. En de forse loonstijging in 2023. De bandbreedte was dit jaar minimaal 5% en maximaal 6% verhoging.
Daarmee komt het percentage CAO-loonsverhoging op 5%.

Aangepaste loontabel
De loontabel in ons CAO-boekje is dus niet meer juist en wordt vervangen. De aangepaste tabel kunt u hier downloaden.
Aangepaste loonschalen 2024
In het geval een werknemer een salaris ontvangt welke hoger is dan het CAO-loon, is het goed om te weten dat de loonsverhoging alleen hoeft te worden toegepast over het deel van het loon dat binnen het loongebouw valt.
In artikel 6, lid 5 van de CAO staat daarover het volgende:
Voor de werknemer waarvan het loon hoger is dan de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie geldt dat de loonsverhoging slechts wordt doorberekend over het deel van zijn loon dat valt binnen de van toepassing zijnde loonschaal voor zijn functie.

Definitieve berekening
Voor die werkgevers die onder verwijzing naar artikel 6 lid 8 de werknemer per 1 januari jongstleden vooruitlopend op dit resultaat al een loonsverhoging hebben gegeven, die kunnen nu een definitieve berekening maken met eventueel nog een correctie. Wij hebben eerder dit jaar de richting van 5 procent aangegeven, dat bleek een goede verwachting.